logo

Obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.drevoma.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou (ďalej len prevádzkovateľ):

Drevoma s.r.o., Tamaškovičova 7, 917 01, Trnava
IČO: 44 493 827, IČ DPH: SK2022721074
Obchodný register Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 22891/T
Bankové spojenie: 4007086394/7500 ČSOB
e-mail: machala@drevoma.sk
Tel.: +421 905 836 904
www.drevoma.sk

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.drevoma.sk (ďalej len obchod).
Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Registrácia

Registrácia nie je povinná. 

 • môžete meniť svoje kontaktné údaje
 • získavate možnosť byť informovaný e-mailom o rôznych zľavách, výhodách a akciách na konkrétny tovar alebo o príjme nového tovaru na sklad
 • stávate sa našim verným zákazníkom a dostávate sa do programu odmeňovania za opakované nákupy

III. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

IV. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

V. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.

7. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z.

8. Adresa pre výmenu alebo vrátenie peňazí: Drevoma predajňa s adresou Bratislavská 36, 917 02 Trnava, firma Drevoma s.r.o.

9. Tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja.

10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 15 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru, vrátene nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 2 dní) po prijatí elektronickej objednávky. 

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VII. Kúpna cena a poštovné

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.drevoma.sk sú uvedené v eurách (Eur) vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Dopravné:

 • cena dopravy záleží od veľkosti, hmotnosti tovaru jednotlivých objednávok, kupujúci bude o výške dopravného informovaný v čo najkratšom čase, pričom pokiaľ nebude s výškou dopravného súhlasiť, môže objednávku následne zrušiť
 • osobné odbery v predajni v Trnave

VIII. Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Faktúre resp. daňovom doklade. Ak nie je uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a zmenu tovaru v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

6. Pri zistení vady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. V prípade, že tak neučiníte a dôjde následným používaním k zväčšeniu závady, vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude výrobcom uznaná alebo opravená. K tovaru priložte kópiu faktúry, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a presným popisom čo reklamujete.

7. Prevádzkovateľ je povinný rekamáciu vybaviť do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.

8. Adresa pre reklamáciu : Drevoma s.r.o. , Bratislavská 36, 91702, Trnava.

IX. Ochrana osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

V súvislosti s novým nariadením Európskej únie 2016/679 (GDPR) by sme vás v mene našej spoločnosti chceli informovať o zásadách spracovania osobných údajov.
Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov ("Zásady") predstavujú základné princípy, ktorými sa Drevoma s.r.o., so sídlom Bratislavská 36, 917 02, Trnava, Slovenská republika, Identifikačné číslo 44 493 827, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 22891/T  ("Spoločnosť") riadi pri získavaní a spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:

1) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ("GDPR");

OSOBNÝ ROZSAH

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti www.drevoma.sk ("Webová stránka") a všetkých zákazníkov Spoločnosti ("Dotknuté osoby").
Používaním Webových stránok Spoločnosti beriete na vedomie tieto Zásady a súhlasíte s ich uplatnením.
Osobnými údajmi v súlade s GDPR sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby ("Osobný údaj").

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ SPRACÚVANÉ

Spoločnosť spracúva identifikačné údaje, kontaktné údaje, opisné údaje, platobné údaje, fakturačné údaje, prístupové údaje, údaje o prístupoch a oprávneniach, údaje o požiadavkách na službu (v. súborov cookies), údaje o skladoch, dodacie údaje, údaje o objednávke a údaje o obchodnej spolupráci.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Spoločnosť spracúva za nasledujúcimi účelmi:

1) poskytovanie produktov a služieb Spoločnosti, či už v rámci Webových stránok alebo prostredníctvom štandardných dodávateľsko-odberateľských vzťahov;
2) interné vyhodnotenie poskytovaných produktov a služieb a prípadné zlepšenie ich poskytovania; a
3) ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. na účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránok, na účely marketingu alebo súdnych sporov).

MARKETINGOVÉ OZNÁMENIA

Ak ste zákazníkom Spoločnosti alebo ste k tomu udelili súhlas, Spoločnosť je oprávnená využívať Vaše Osobné údaje za účelom zasielania noviniek zo sveta nábytkárstva, špeciálnych akcií a ďalšie obchodné oznámenia. Zasielanie obchodných informácií je možné kedykoľvek odvolať, a to buď v nastavení obchodného portálu, ak Vám bol zriadený prístup, alebo jednoduchým odhlásením prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení, alebo prostredníctvom nižšie uvedenej e-mailovej adresy.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť získa o Dotknutých osobách, sú ďalej prenášané:

1) v rámci skupiny Drevoma, t.j. prepojeným osobám Spoločnosti;
2) obchodným partnerom Spoločnosti, napr. dopravcom, nárezovým centrám, bankám, poisťovniam, marketingovým agentúram, poskytovateľom IT infraštruktúry (napr. Webových stránok), ktorí potom spracúvajú Osobné údaje pre Spoločnosť alebo samostatne v súlade s účelom ich poskytnutia, ale i na základe oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. v súvislosti s krytím kreditného rizika); a
3) ďalším tretím osobám, ktorým je Spoločnosť oprávnená (napríklad všeobecnému súdu v prípade sporu) či povinná (napríklad orgánom činným v trestnom konaní) Osobné údaje poskytnúť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

PROSTRIEDKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na ochranu a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom prijala Spoločnosť organizačné a technické opatrenia.
Medzi tieto opatrenia patrí najmä technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávneným prístupom.
Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú tiež viazané mlčanlivosťou v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) GDPR.

COOKIES

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. cookies, čo je textový súbor malého rozsahu ("Cookies"), ktorý je odosielaný zo servera Spoločnosti do prehliadača/zariadenia Dotknutej osoby a ktorý pri opätovnej návšteve Webových stránok Spoločnosti je zaslaný späť na server Spoločnosti, čo umožňuje Spoločnosti lepšie prispôsobiť obsah webovej stránky jednotlivým Dotknutým osobám.
Pomocou Cookies tak Spoločnosť:

1) má o Dotknutej osobe k dispozícii informácie o predošlom vyhľadávaní;
2) ukladá prihlasovacie údaje Dotknutých osôb; a
3) prispôsobuje Dotknutej osobe obsah Webových stránok.

Spoločnosť využíva nasledujúce druhy Cookies:

1) technické Cookies, ktoré umožňujú základnú prevádzku Webových stránok;
2) relačné Cookies, ktoré sú potrebné na správne zobrazenie Webových stránok a sú automaticky zmazané v okamihu, kedy Dotknutá osoba opustí Webové stránky;
3) permanentné Cookies, ktoré umožňujú identifikáciu Dotknutej osoby, jej prístup na Webové stránky a jej správanie na nich. Na základe permanentných Cookies je potom rozpoznaná konkrétna Dotknutá osoba pri opakovanej návšteve Webových stránok. Permanentné Cookies sa môžu ďalej používať najmä na meranie a reklamu aktivity Dotknutých osôb na Webových stránkach; a
4) reklamné Cookies, ktoré umožňujú jednotlivým Dotknutým osobám zobrazovať cielenú reklamu, a to na základe príslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamného systému.
Máte samozrejme možnosť využívania Cookies jednorazovo, vymazať či dlhodobo blokovať, a to prostredníctvom svojho prehliadača. V takom prípade je však pravdepodobné, že určité služby a funkcie Webových stránok Spoločnosti nebudú plne funkčné alebo dostupné.

GOOGLE ANALYTICS

Spoločnosť na Webových stránkach využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google LLC. Google Analytics umožňuje Spoločnosti zber, spracovanie a vyhodnotenie dát (o.i. aj Osobných údajov) o návštevnosti Webových stránok.
Služba Google Analytics využíva tiež súbory Cookies, ktoré sú však uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a Spoločnosť k nim nemá prístup. Na ochranu osobných údajov spoločnosťou Google LLC viďhttps://policies.google.com/privacy?hl=sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pre ďalšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, ako aj pre Vaše žiadosti môžete využiť nasledujúcu e-mailovú adresu: info@drevoma.sk.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknuté osoby majú v súvislosti s ochranou ich Osobných údajov nasledujúce práva:

1) právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ak je spracúvanie založené na jeho základe;
2) právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 ods. 1 GDPR;
3) právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov;
4) právo podľa podmienok stanovených v článku 17 GDPR na vymazanie Osobných údajov;
5) právo podľa podmienok stanovených v článku 18 GDPR na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
6) právo podľa podmienok stanovených v článku 20 GDPR získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
7) právo byť podľa podmienok stanovených v článku 34 GDPR informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
8) právo podľa podmienok stanovených v článku 21 GDPR namietať proti spracúvaniu Osobných údajov; a
9) právo podať sťažnosť na dozorný úrad

X. Ostatné

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

3. Spoločnosť Drevoma s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek použitie popisov a fotografií. Je striktne zakázané kopírovanie, distribúcia alebo iné použitie všetkých materiálov na iných internetových stránkach ako www.drevoma.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Drevoma s.r.o.

logo

Firma Drevoma vznikla v roku 1999 a špecializuje sa hlavne na výrobu a predaj stolárskeho sušeného reziva, výrobu a predaj stavebného reziva, predaj drevených obkladov a dlážok, výrobu a predaj priebežnej špárovky a obchod s guľatinou.

Adresa

Drevoma s.r.o.
Bratislavská 36
91702, Trnava
Slovensko
2021 © Drevoma s.r.o. | prevádzkované eshop systémom Grandus od spoločnosti For Best Clients, s.r.o.